Protecció de dades

PROTECCIÓ DE DADES

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

Escola d’Anglès Neus Viñeta.

C/ Rafael de Casanova, 17 08186 Lliçà d’Amunt

Tel: 93 841 65 56

E-mail escoladangles@infonegocio.com

Amb quina finalitat tractem les dades?

A l’Escola d’Anglès tractem les dades que se’ns faciliten amb la finalitat de gestionar les sol·licituds d’informació, enviar comunicacions sobre les nostres novetats o ofertes que puguin ser del vostre interès.

Quina és la legitimitat per el tractament de les vostres dades?

La base legal per el tractament de dades és el consentiment de l’usuari de la clàusula de tractament de dades. Si no es facilitessin totes les dades de caràcter personal requerides per l’Escola d’Anglès podria implicar una incomplerta atenció de la sol·licitud requerida. L’usuari té dret a anul·lar el consentiment donat en qualsevol moment sense que afecti de forma retroactiva al tractament que fins aleshores s’hagi fet de les dades.

 A quins destinataris es comunicaran les dades?

L’Escola d’Angles no facilitarà les dades a tercers en cap cas, excepte a aquelles empreses que siguin imprescindibles per a la gestió de la relació contractual.

Quins són els seus drets quan ens facilita les dades?

Tots els usuaris tenen dret a accés, rectificació, cancel·lació i supressió sempre que les dades ja no siguin necessàries per els fins per als que es van recollir.

També podran sol·licitar la limitació i l’oposició del tractament de les dades en determinades circumstàncies.

Els usuaris podran exercir els drets mencionats anteriorment, en els termes i condicions previstos per la llei, en el domicili social d’Escola d’Angles o sol·licitar-ho per correu electrònic a escoladangles@infonegocio.com

Durant quan de temps conservarem les dades?

Les dades es conservaran mentre no se’n sol·liciti la suspensió.

CONDICIONS GENERALS D’ACCÉS I ÚS

El titular de la web www.escoladangles.com es Escola d’Anglès Neus Viñeta,

Dades d’identificació:

Adreça: C/Rafael de Casanova, 17

Correu electrònic: escoladangles@infonegocio.com

Tel: 93 841 65 56

Accés a la Web

Les presents condicions d’accés i ús regulen l’accés i utilització de la web i tenen per objecte facilitar a l’ usuari la informació relativa a l’Escola d’Anglès i als seus serveis.

L’accés i ús de la web per part de l’usuari comporta l’acceptació de les presents condicions generals d’accés i ús així com la política de privacitat de la web.

L’usuari ha de llegir atentament les condicions d’accés i ús i la política de privacitat quan utilitzi la web, ja que aquestes podran ser modificades en qualsevol moment. Si no accepta les condicions preguem que no utilitzin la web i el seu contingut.

Utilització i funcionament de la web

L’usuari es compromet a fer un  ús diligent de la web, així com de la informació relativa als productes i serveis que es detallen.

En conseqüència, l’usuari es compromet a no formular comentaris i/o continguts, propis o de tercers que siguin il·lícits, violents, pornogràfics, racistes i/o denigrants i que resultin inapropiats o impertinents en relació amb l’activitat de l’Escola d’Anglès. Així mateix l’usuari es compromet a no realitzar cap acte com a objecte de malmetre i/o inutilitzar i/o sobrecarregar la web , o que impedeixi de qualsevol manera, la normal utilització i funcionament de la web.

S’informa als usuaris de que, en el cas de que s’incompleixi les condicions generals d’accés i ús  en qualsevol dels termes o condicions de la web, Escola d’Anglès es reserva el dret de limitar, suspendre i/o concloure l’accés a la web, adoptant qualsevol mesura tècnica que sigui necessària.

Escola d’Anglès es compromet a mantenir la web en bon estat de funcionament, evitant errors, o en el seu cas reparant-los i mantenint els continguts de la web degudament actualitzats. No obstant això, l’Escola d’Anglès no pot garantir la disponibilitat i continuïtat de l’accés a la web ni la inexistència d’errors així com tampoc que aquest siguin degudament actualitzats.

Responsabilitat

Tant l’accés a la web com l’ús que es pugui fer de qualsevol informació o mecanisme que conté, es realitza sota la responsabilitat de l’usuari.

Escola d’Anglès no es responsabilitza de cap dany i/o prejudici que pugui derivar-se directa o indirectament, de l’accés o ús de la informació continguda a la web, i especialment d’aquella informació relativa a tercers. Incloent, però no limitant-se, als produïts en els sistemes informàtics o als provocats per la introducció de virus i/o atacs informàtics i tampoc serà responsable dels danys que puguin patir els usuaris per un inadequat ús de la web, ni de les caigudes, interrupcions, absència o defecte en les comunicacions a internet.

Addicionalment Escola d’Anglès no es fa responsable de cap dany i/o prejudici en el software i/o hardware de l’usuari que es derivi de l’accés a la web.

L’usuari respondrà dels danys i prejudicis de qualsevol mena que Escola d’Anglès pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a les que queda sotmès en virtut de les presents condicions d’accés i ús.

Política en matèria d’enllaços (links)

Aquells tercers que tinguin intenció d’incloure en el seu lloc web un enllaç que dirigeixi a la nostra web hauran d’obtenir necessàriament el consentiment exprés i per escrit de l’Escola d’Anglès.

En cap cas  l’enllaç significa que l’Escola d’Anglès avali, promocioni, garanteixi, supervisi i/o recomani el contingut dels serveis de l’enllaç ni que sigui responsable del contingut del mateix.

El lloc enllaç haurà de complir amb la legislació vigent i no podrà  en cap cas, contenir continguts, propis o de tercers que siguin il·lícits, nocius, violents, racistes, denigrants, etc. i que resultin inapropiats o no pertinents en relació amb l’activitat.

En el suposat incompliment de qualsevol dels termes referits anteriorment, Escola d’Anglès procedirà de forma immediata, a la revocació del consentiment atorgat al lloc enllaç i s’haurà de suprimir l’enllaç.

En la web podran incloure’s enllaços que permetin a l’usuari accedir a altres llocs web.

En cap cas l’existència d’enllaços comporta recomanació, promoció, identificació i conformitat de l’Escola d’Anglès amb les manifestacions, continguts i/o serveis promocionats per mitjà de l’enllaç. En conseqüència l’Escola d’Anglès no es fa responsable del contingut i altres condicions de l’enllaç, essent l’usuari l’únic responsable de comprovar-los i acceptar-los cada cop que accedeixi i utilitzi els enllaços.

Propietat industrial i intel·lectual

Tots els drets sobre propietat intel·lectual sobre els dissenys, base de dades, programes d’ordinador subjacents, així com els diferents elements que integren el lloc web (textos, gràfics, vídeos, gravacions de so, ets.) (“continguts”) són titularitat d’Escola d’Anglès.

L’ús de la web per part de l’usuari no comporta la cessió de cap dret de propietat intel·lectual sobre el lloc web i els seus continguts.

Per mitjà de les condicions d’accés i ús, queda expressament prohibit a l’usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, extracció i qualsevol forma de difusió no autoritzades expressament del lloc web i els seus continguts.

La utilització no autoritzada dels continguts, així com els prejudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual poden donar lloc a les accions que legalment corresponguin, i a les responsabilitats que d’elles se’n derivin.

Nul·litat

Si qualsevol de les clàusules de les condicions d’accés i ús foren declarades nul·les total o parcialment, aquestes afectaran només a la part que estiguin declarades nul·les. Les altres seguiran vigents, considerant-se només nul·la la part que resulti afectada. A tals efectes, en les condicions d’accés i ús només deixaran de tenir vigència les clàusules directament afectades  i cap altre part quedarà invalidada, anul·lada, perjudicada, o afectada per la dita nul·litat.